Vizija

Lietuviais esame mes gimę,

Lietuviais turime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt!
/ J. Sauerveinas/


Pagarsėjęs mažų tautų nacionalinio išsivaduojamojo judėjimo šalininkas dr. Jurgis Sauerveinas-Girėnas pirmiausia kalbėjo apie Lietuvos išlikimą: „Dirbkite, pasirodykite, kad Jūs esate gyva tauta“. Kuo didesnė žmonėse savosios tautos vizija, tuo stipresnė tauta, tuo lengviau galima atsispirti pavojams. Todėl labai svarbu, kad lietuvių tauta liktų kuo labiau lietuviška.


Sekant tuo Vokietijos Kelno/ Bonos lietuvių bendruomenė apsvarste dabartinę bendruomenės padėtį ir nusprende siekti:

  • skiepyti bendruomenėje dvasines vertybes, remiantis nuoširdumu ir tolerantiskumu.
  • ugdyti tautinį pilietiškumą.
  • puoselėti lietuvių tautos tradicijas, papročius, tauriąsias religijos nuostatas.
  • rūpintis integracijos bei adaptacijos problemomis.
  • dalyvauti Vokietijos bendruomenės kultūriniame gyvenime, grindžiant savo veiklą, pilietiškumo, tautiškumo, dvasinių vertybių puoselėjimu.

Misija

 

Suburti šiaurės Reino Vestfalijos lietuvius.

Rengti kultūrinius, visuomeninius ir savišvietos projektus. Ypač didelį dėmesį skirti lietuvių tautos tradiciju puoselėjimui ir etnokultūrinio tautos paveldo tausojimui.

Vykdyti Lietuvių Chartos principus ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstitucija.

Rūpintis Bendruomenės įvaizdžiu Vokietijoje ir Lietuvoje

Organizuoti kursus, seminarus, konferencijas ir siekti kad bendruomenės nariai dalytusi naudinga patirtimi.

Skatinti visus lietuvius puoselėti savo šeimose lietuviškas vertybes, mokyti vaikus ir vaikaičius lietuvių kalbos, pažindinti šeimos narius su savosios Tėvynės kultūra, istorija, skiepyti lietuvybės dvasią ir meilę Lietuvai.

Ugdyti meilę ir pagarbą lietuviskom tradicijoms , puoselėti ir tęsti etnokultūrinę veiklą. išsaugoti tautinės kultūros savastį.

Bendradarbiauti su Lietuvos tautodailininkais , kulturos veikejais ir politikais.

Branginti kiekvieną lietuvį ir padėti vienas kitam, dalinantis svarbia informacija apie gyvenamąją šalį. Skatinti verslą bei investicijas į Lietuvą.

Plėtoti Lietuvos-Vokietijos bendradarbiavimą. Dalyvauti bendruose projektuose su kitomis organizacijomis, Lietuvos valstybinėmis institucijomis bei užsienio organizacijomis.

Dalyvauti Lietuvos kultūriniame gyvenime, puoselėti ir kaupti kultūros vertybes.

Ieškoti kelių bei būdų kaip efektyviau vystyti bendruomenės veiklą.


Apie mus

 

Kelno/Bonos bendruomenė egsistuoja daugiau kaip 30 metų ir vienija daugiau kaip 120 narių. Šis skaicius yra preliminarus, nes turimomis žiniomis dauguma apie Kelno-Bonos bendruomenės egsistavimą nežino. Todeė kviečiame visus visus prisijungti ir dalyvauti mūsų bendruomenės veikloje!

Pagrindinis lietuvių, gyvenančių Vokietijoje, kurie susibūrę į bendruomenę amžius yra 20-60 metai, be to jų šeimose auga daug vaikučių. Tarp narių yra daug iniciatyvių, išsilavinusių lietuvių, kurie noriai savo veikla prisideda prie lietuvybės ir tradicijų išsaugojimo. Bendruomenes veiklą koordinuoja visuotinis narių susirinkimas bei jo išrinkta septynių narių valdyba.

Valdybos pirmininkė - Ieva Kleinauskas.

Į bendruomenės valdybą išrinktos: Reda Arnold, Raimonda Krämer, Darija Virbickaitė-Petrovic ir Skirmantė Tamelytė.

Kelno-Bonos bendruomenė kelis metus buvo nustojusi aktyviai veikti. 2006 metais atsiradus naujiems nariams perėmusiems bendruomenės veiklą, bendruomenė pradeda atsigauti. Tikimasi 2009 metais i bendruomenę pakviesti dar daugiau narių.

Ateinančiais 2009 metais bus organizuojama daugiau renginių lietuvybės ir kultūrinių vertybių išsaugojimui:Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimai, Užgavėnės, Velykos, Karaliaus Mindaugo karūnavimas, Joninės, Gegužinės ir Kalėdos.

Jei norite tapti Kelno-Bonos LB nariu, užpildykite nario pareiškimo anketą ir pasiųskite ją apylinkės valdybai.

 

Atsisiųsti nario pareiškimo anketą galite čia: 

http://bendruomene.de/lt/nariai